Lögmál býður upp á alla almenna lögfræðiþjónustu. Áhersla er lögð á
persónulega þjónustu.


Lögmál ehf. býður upp á alla almenna lögfræðiþjónustu og er lögð áhersla á persónulega þjónustu.

Lögmál ehf. starfar fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök og má m.a. nefna alla almenna fyrirtækjaráðgjöf, samningsgerð, starfsmannamál, innheimtuþjónustu og málflutning.  Einnig er lögð áhersla á þjónustu við einstaklinga og má þar sérstaklega nefna skaðabótamál, slysamál, fasteignamál, erfðamál og búskipti og allan almennan málflutning fyrir héraðsdómi, Landsrétti og Hæstarétti.

Þjónusta

Málflutningur

Lögmenn Lögmáls ehf. búa yfir víðtækri málflutningsreynslu. Annast lögmennirnir málflutning fyrir héraðsdómstólum Landsrétti og Hæstarétti Íslands, sem og málflutning fyrir gerðardómum og stjórnvöldum þegar það á við.

Gjaldtaka fyrir málflutning er háð umfangi og vinnuframlagi í hverju máli fyrir sig og er í grunninn miðað við gjaldskrá Lögmáls ehf. Jafnan er samið hverju sinni við umbjóðendur félagsins um fyrirkomulag þóknana vegna málflutnings. Er almennt miðað við að viðskiptamanni félagsins sé gerður reikningur mánaðarlega eða eftir framvindu hvers verks fyrir sig.

Sé frekari upplýsinga óskað þá vinsamlegast hafið samband í síma 511-2000 eða sendið fyrirspurn á netfangið logmal@logmal.is

Innheimta

Lögmál ehf. býður upp á öfluga lögfræðiinnheimtu vanskilakrafna, þar sem lögð er áhersla á vönduð og hröð vinnubrögð.

Lögmál ehf. hefur á að skipa lögmönnum og innheimtufulltrúum sem hafa áralanga og víðtæka reynslu af innheimtustörfum. Hafa starfsmenn félagsins yfirgripsmikla þekkingu á innheimtu vanskilakrafna. Ljóst er að oft þarf að hafa hraðar hendur til að tryggja réttindi kröfuhafa og auka möguleika þeirra á fullnustu krafnanna. Það hafa starfsmenn Lögmáls ehf. að leiðarljósi við innheimtumeðferð einstakra mála, auk kurteisi og virðingar í garð skuldara. Lögfræðiinnheimta er fólgin í því að beitt er þeim lögfræðilegu úrræðum sem til boða standa hverju sinni – allt eftir eðli hverrar kröfu fyrir sig. Jafnan leggst innheimtuþóknun skv. gjaldskrá Lögmáls ehf. ofan á kröfurnar, þannig að skuldarar greiði þá kostnað sem á innheimtumálið fellur. Reynt er að að lágmarka fjárhagstjón kröfuhafa fari svo að skuldarar geti ekki greitt kröfurnar ásamt áföllnum kostnaði – vegna eignaleysis eða gjaldþrots þeirra.

Lögmál ehf. gerir jafnan samninga við stærri kröfuhafa um fyrirkomulag innheimtumála. Lögmál ehf. leggur áherslu á að skila kröfuhöfum innheimtum fjármunum án tafar – er þar boðið upp á dagleg skil – vikuleg skil eða mánaðarleg skil, allt eftir umfangi innheimtunnar og fjölda krafna einstakra kröfuhafa. Lögmál ehf. tryggir kröfuhöfum greiðan aðgang að upplýsingum um stöðu krafna í innheimtumeðferð hjá félaginu og eru lögmenn og aðrir starfsmenn félagsins ávallt reiðubúnir til þess að ræða við kröfuhafa og tengiliði þeirra um stöðu og framvindu innheimtumála.

Gerum föst tilboð í innheimtur sé þess óskað.
Hafið samband við okkur í síma 511-2000 eða sendið fyrirspurn á logmal@logmal.is sé frekari upplýsinga óskað.

Önnur þjónusta

Tjónabætur – Erfðaskrár – Kaupmálar – Sambúðarsamningar – Búskipti – Greiðslustöðvun – Leigusamningar – Nauðasamningar – Stofnun félaga – Kaup og sala – Eignaumsýsla og samningar um skuldaskil – Ýmis skjalagerð og ráðgjöf

Skoða gjaldskrá